1. Drukarnia EMBE Press prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny, uczciwy i rzetelny.

2. Wszyscy jej pracownicy znają i przestrzegają przepisów i regulacji prawnych panujących w naszym kraju.

3. Konkuruje o współpracę z firmami w sposób uczciwy, bez stosowania łapówek i przekupstwa oraz wręczania wartościowych dóbr materialnych w celu uzyskania nieuzasadnionej korzyści. Jednym z jej najważniejszych celów jest prowadzenie działalności w sposób zgodny z prawem oraz zasadami etyki w ramach systemu wolnorynkowego.

4. Wspiera zróżnicowanie siły roboczej oraz zapewnia środowisko pracy wolne od dyskryminacji, nękania i wszelkich innych form przemocy. Wszyscy jej pracownicy zatrudniani  są w oparciu o kwalifikację, umiejętności, osiągnięcia i doświadczenia.

5. Wszyscy jej pracownicy mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wdrożone systemy zarządzania  i metody kontroli, pozwalają zidentyfikować i ocenić ryzyko związanie z branżą drukarską. Aktywne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną w firmie, zapewnia środowisko wolne od wypadków i chorób zawodowych.

6. Wszelkie działania Drukarni EMBE Press prowadzone są ze szczególną troską o środowisko naturalne. Przestrzegane są wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje prawne dotyczących ochrony środowiska. Wszelkie decyzję biznesowe podejmowane są przy  uwzględnieniu możliwości zachowania zasobów naturalnych, recyklingu, czy też redukcji i ograniczenia zanieczyszczeń.

7. Księgowość w Drukarni EMBE Press prowadzona jest zgodnie z wszelkimi wymogami prawa i organów nadzorujących oraz przyjętymi praktykami księgowymi.

8. Drukarnia EMBE Press produkuje i dostarcza produkty i usługi spełniające standardy jakości i bezpieczeństwa żywności. Wszyscy jej pracownicy znają, stosują standardy jakości produktu, polityki, specyfikacje oraz procedury dotyczące wszystkich wytwarzanych wyrobów. Przestrzegają dobrych praktyk produkcyjnych i metod badań, wszelkich krajowych, regionalnych i lokalnych praw oraz regulacji dotyczących bezpieczeństwa żywności.